prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


Poročilo o udeležbi na delavnicah projekta IFLA / ALP »Regionalno sodelovanje – izzivi in priložnosti«
Zagreb in Osijek, 2012

Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov IFLA že vrsto let podpira sodelovanje bibliotekarskih društev v različnih regijah sveta v okviru dveh programov: »Building Strong Libraries Associations« (BSLA)[1] in »Action for Development through Libraries Programme« (ALP)[2]. Na ta način krepi in skrbi za enakomeren razvoj knjižničarstva po vsem svetu. V letu 2012 je Hrvaško knjižničarsko društvo (HKD) pridobilo sredstva za izvedbo malega projekta iz programa ALP, katerega namen je bil okrepiti sodelovanje med bibliotekarskimi društvi v regiji jugovzhodne Evrope ter pospešiti profesionalni razvoj bibliotekarjev. Cilj projekta je bilo izboljšanje sodelovanja in mreženje med bibliotekarji v regiji, posebno na področju vodenja bibliotekarskih društev, pridobivanja virov ter zagovorništva (ang. advocacy) knjižnic in knjižničarskih združenj v javnostih. HKD je s tem projektom zasnoval nova partnerstva z bibliotekarskimi združenji sosednjih držav, s katerimi ne deli samo skupne zgodovine in tradicije, ampak tudi podobne družbene, ekonomske in politične razmere.

Glavna organizatorka in vodja projekta je bila Edita Bačić, predsednica delovne skupine za pravne in sorodne knjižnice pri HKD. HKD je k sodelovanju povabil vodstva bibliotekarskih združenj vseh držav z ozemlja bivše Jugoslavije. Odzvali so se bibliotekarji iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Slovenije in Hrvaške, predstavnik Črne Gore pa je udeležbo v zadnjem hipu odpovedal iz finančnih razlogov. Delo je potekalo v okviru delavnic za usposabljanje po načelu »izobraževanje izobraževalcev« (ang. train the trainers). Udeleženci usposabljanja bodo na novo pridobljena znanja s področja vodenja in zagovorništva prenašali v svoja lokalna društva. Dveh delavnic v Zagrebu in Osijeku se je udeležilo dvanajst predstavnic bibliotekarskih združenj, med njimi tudi predsednice oz. članice ožjega vodstva: Marijana Mišetić, predsednica Hrvaškega knjižničarskega društva, Jasmina Ninkov, predsednica Bibliotekarskega društva Srbije in Biserka Sabljaković, generalna sekretarka BAM (Združenje informacijskih strokovnjakov – bibliotekarjev, arhivistov in muzeologov Bosne in Hercergovine). Zaradi zadržanosti vodstva sta se v imenu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije delavnic udeležili Violetta Bottazzo in Mojca Dolgan Petrič. 

Slika 1: Udeleženke delavnice IFLA /ALP v Zagrebu, julij 2012

Delavnici je vodila trenerka IFLA-e Winnie Vitzansky iz Danske. V devetdesetih letih je bila izvršna direktorica danskega bibliotekarskega društva (Denmarks Biblioteksforening), direktorica danske nacionalne knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja (NOTA) in aktivna članica neformalnega združenja skandinavskih bibliotekarjev, ki sodijo med najbolj vplivne in aktivne v organih IFLA-e. Po upokojitvi dela kot trenerka v različnih programih IFLA-e, med drugim izvaja delavnice za vodenje knjižničarskih združenj v južni Afriki (Botsvana) in državah vzhodne Evrope (Moldavija). IFLA je za tovrstne delavnice razvila vrsto večjezičnih spletnih priročnikov za usposabljanje knjižničarjev. Dostopni so z registracijo na spletni strani BSLA.

Prva delavnica je potekala v Zagrebu od 2. do 3. julija 2012 v prostorih društva HKD v Narodni in univerzitetni knjižnici. Teme delavnice so bile: predstavitev delovanja bibliotekarskih društev v regiji, SPIN analiza sodelovanja knjižničarskih združenj v regiji, organiziranje in vodenje bibliotekarskih združenj, načrtovanje, upravljanje s spremembami, zagotavljanje nasledstva v društvih, upravljanje strateških odnosov in partnerstev, vloga in načrt javnega zagovorništva. Udeleženke so največ razprav namenile možnostim sodelovanja društev v regiji, kar IFLA močno podpira in priporoča, saj so modeli regionalnega povezovanja drugod po svetu zelo uspešni. Že več kot trideset let poteka neformalno regionalno sodelovanje skandinavskih bibliotekarskih društev. Edita Bačić pa je predstavila delovanje Društva bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (SEALL). 


Slika 2: Delavnica IFLA/ALP v Osijeku na 38. letni skupščini Hrvaškega knjižničarskega društva, september 2012

Drugo srečanje je potekalo v okviru 38. skupščine HKD v Osijeku, 27. septembra 2012. Dveurno delavnico za vse udeležence posvetovanja sta vodili nosilka projekta Edita Bačić in trenerka IFLA-e Winnie Vitzan-sky. Poleg vabljenih predstavnic bibliotekarskih društev s prve delavnice, se je je udeležilo še okrog petnajst udeležencev posvetovanja, v glavnem mlajše generacije. Aleksandra Horvat (Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu) je pripravila uvodni prispevek o temeljnih vrednotah knjižničarstva kot izhodišču vsakega dobrega sodelovanja. W. Vit-zansky je predstavila nekaj primerov dobre prakse formalnega in neformalnega regijskega sodelovanja v svetu (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations EBLIDA, sodelovanje skandinavskih držav, Standing Conference of Eastern, Central and Southern Africa Library and Information Associations SCECSAL). V razpravi so predstavnice knjižničarskih društev iz držav bivše Jugoslavije navedle nekaj možnosti za sodelovanje: vzpostavitev stalnih stikov med bibliotekarskimi društvi, medsebojno obveščanje in povabila na strokovne konference, izmenjava zaposlenih in strokovno usposabljanje v knjižnicah regije, obveščanje članov o obstoječih oblikah sodelovanja v regiji. Izpostavile so tudi pomen vključevanja mlajših generacij bibliotekarjev, saj so bili v preteklih dveh desetletjih stiki med društvi v regiji manj intenzivni.

Sklep delavnice je bil, da trenutno ni možnosti za formalizacijo sodelovanja, zato naj poteka v obliki neformalnega sodelovanja, vendar z jasno opredeljenimi vsebinami. W. Vitzansky je predlagala, da bi se lahko predstavniki držav jugovzhodne Evrope vsaj enkrat letno srečali na IFLA konferenci, kjer je običajno prvi dan na rednem programu tudi enourni posvet bibliotekarjev glede na jezikovno ali regionalno pripadnost (t. i. caucus).

Izkušnja obeh delavnic je bila zelo pozitivna. V razpravah se je izkazalo, da ima bibliotekarstvo jugovzhodne Evrope veliko skupnih razvojnih značilnosti, zato je sodelovanje lahko priložnost za bolj učinkovito reševanje sedanjih in bodočih razvojnih nalog, predvsem z vidika večje vloge knjižnic v kulturi, znanosti in izobraževanju. Na nekaterih delovnih področjih je sodelovanje že dobro utečeno, na primer: pogodbe o sodelovanju med nacionalnimi knjižnicami, medknjižična izposoja, sodelovanje v mednarodnih projektih, na strokovnih in znanstvenih srečanjih, Pobuda jugovzhodne Evrope za digitalizacijo (South–Eastern European Digitization Initiaive SEEDI[3], skupnost COBISS.net in imenovanje IZUM-a za UNESCO regionalni center za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti, Društvo bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (South East European Association of Law and Related Libraries SEALL)[4], sodelovanje nacionalnih agencij ISBN in ISSN itn. Krovna nacionalna bibliotekarska društva bi lahko imela vlogo »dežnika«, tako da bi načrtno spremljala in spodbujala sodelovanje knjižničarjev v regiji. V teku so dogovori s HKD, da bi hrvaški bibliotekarji na letošnjem posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije izvedli delavnico o zagovorništvu knjižnic v javnosti, kjer imajo bogate izkušnje s projektom »Imam pravico vedeti, imam pravico do knjižnice«.[5]

Na tem mestu se zahvaljujeva HKD in IFLA-i za dobro izvedbo projekta in za kritje finančnih stroškov udeležbe na obeh delavnicah.

Končno poročilo o projektu je objavljeno na spletnem naslovu: http://www.ifla.org/news/project-report-regional-cooperation-in-south-east-europe-challenge-and-opportunity-croatian.

Violetta Bottazzo in Mojca Dolgan Petrič
ZBDS


Spletne strani bibliotekarskih društev na območju jugovzhodne Evrope:
- Hrvaška: Hrvatsko knjižničarsko društvo http://www.hkdrustvo.hr/
- Srbija: Biblitekarsko društvo Srbije http://bdsrs.blogspot.com/
- Bosna in Hercegovina: BAM – Asociacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa Bosne i Hercegovine http://www.bam.ba/
- Črna Gora: Udruženje bibliotekara Crne Gore http://www.ubcgc.ac.me/
- Makedonija: Bibliotekarsko združenie na Makedonija http://www.bzm.org.mk/


nazaj na kazalo

natisni članek


Knjižničarske novice 23 (1/2), str. 6-8

kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum